Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
laurabrzozowska
8421 f831 390
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viapl pl
laurabrzozowska
Mężczyzna, który jest ci przeznaczonym, przyjdzie do ciebie bez żadnej magii.
(...)Przyjdzie i zostanie, choćbyś próbowała go odpędzić po tysiąckroć. Zaś taki, którego musisz siłą przywoływać, z pewnością nie jest tym twoim. Więc przyzywanie go nie przyniesie ci szczęścia, jeno ból.
Reposted fromchocoway chocoway viahestjapa hestjapa
laurabrzozowska
laurabrzozowska
6813 362d 390
laurabrzozowska
laurabrzozowska
0645 9ff7 390
Reposted fromfriends friends
laurabrzozowska
- Powiem Ci, że w ostatnim okresie jakoś tak smutno mi się żyje.
- W ostatnim okresie to znaczy od kiedy?
- Od przedszkola...
Reposted fromscorpix scorpix vialabellavita labellavita
laurabrzozowska
7831 c9b2 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialabellavita labellavita
laurabrzozowska
laurabrzozowska
Reposted fromfriends friends viaAng3ll Ang3ll
laurabrzozowska
5617 1e53 390
Reposted fromcpunynadworcach cpunynadworcach
laurabrzozowska
5836 f3ee 390
Reposted fromcpunynadworcach cpunynadworcach
laurabrzozowska
6791 3267 390
Reposted fromcpunynadworcach cpunynadworcach
laurabrzozowska
0168 39f6 390
Reposted fromcpunynadworcach cpunynadworcach
laurabrzozowska
5193 9d55 390
Reposted fromcpunynadworcach cpunynadworcach
laurabrzozowska
laurabrzozowska
Przeciwieństwem miłości nie jest nienawiść – przeciwieństwem miłości jest obojętność
— ks. Piotr Pawlukiewicz
laurabrzozowska
Z tęsknoty można przestać jeść. Można też umyć podłogę w całym domu szczoteczką do zębów. Można wytapetować mieszkanie. Umrzeć można.
laurabrzozowska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl